geschiedenis:


Legenda:

versie en wijzigingen

0000-00-00 00:00:00
admin
120

2019-01-04 17:09:16
g
major
8*1
treble
g'
d'16 b g8. b16 a8. b16\grace {d16}\afterGrace c8 {b16 c} b8 r8 b16 c d8. g16 e( d) c( b)\grace {b8} a4 r8\sb a'16 fis d8. fis16 e8. g16\grace {a8}\afterGrace g8 {fis16 g} fis8 r8 a,16 a b8. d16 cis8. e16 d4 r8\sb d16 d g( fis) e( d) g( fis) e( d) d c c8 r8 b16 c d8. g16 e( d) c( b) a4 r8\sb b16^"1)" c^"2)" d8. b16 d( c) b( a) b4 r8 g'16^"3)" e d8. b16 d( c) b( a) g4 r8\bar "|." ...
2/4
admin HesterDr
120 104
1) Gecorrigeerde b in bron. 2) Gecorrigeerde c in bron. 3) Gecorrigeerde d in bron.

2019-01-04 17:09:48
104 60

2019-01-22 16:39:48
d'16 b g8. b16 a8. b16\grace c16\grace {d16}\afterGrace c8 {b16 c} b8 r8 b16 c d8. g16 e( d) c( b)\grace {b8} a4 r8\sb a'16 fis d8. fis16 e8. g16\grace {a8}\afterGrace g8 {fis16 g} fis8 r8 a,16 a b8. d16 cis8. e16 d4 r8\sb d16 d g( fis) e( d) g( fis) e( d) d c c8 r8 b16 c d8. g16 e( d) c( b) a4 r8\sb b16^"1)" c^"2)" d8. b16 d( c) b( a) b4 r8 g'16^"3)" e d8. b16 d( c) b( a) g4 r8\bar "|." ...
1) Gecorrigeerde b d in bron. 2) Gecorrigeerde c e in bron. 3) Gecorrigeerde d in bron.

2019-01-23 21:03:23
d'16 b g8. b16 a8. c16\grace {d16}\afterGrace c8 {b16 c} b8 r8 b16 c d8. g16 e( d) c( b)\grace {b8} a4 r8\sb a'16 fis d8. fis16 e8. g16\grace {a8}\afterGrace g8 {fis16 g} fis8 r8 a,16 a b8. d16 cis8. e16 d4 r8\sb d16 d g( fis) e( d) g( fis) e( d) d c c8 r8 b16 c d8. g16 e( d) c( b) a4 r8\sb b16^"1)" c^"2)" d8. b16 d( c) b( a) b4 r8 g'16^"3)" g'16^"1)" e d8. b16 d( c) b( a) g4 r8\bar "|." ...
1) Gecorrigeerde d in bron. 2) Gecorrigeerde e in bron. 3) Gecorrigeerde d in bron.