geschiedenis: NLB149739_01


Legenda:

versie en wijzigingen

2014-12-14 19:42:17
NLB149739_01
a
minor
4*1
g'
e4 a4. b8 c4 b4. c8 d4 c4. b8 a4 gis e c' b b e c c f e e d e c f e e e d4. e8 f4 b, b c d4. e8 f4 e e g e4. d8 e4 c4. d8 c4 b4. c8 a4 gis2 c4 d4. e8 f4 e4. f8 e4 d4. c8 d4 e2 e4 f e d e c e c4. b8 a4 a2 b4 c4. b8 a4 gis e c' d4. c8 d4 e c b c4. b8 a4 gis gis gis a4. b8 c4 b b b c4. d8 c( d) b2 c4 d4. c8 d4 e2 e4 c4. d8 c4 b4. c8 a4 a4. b8 gis4 a2 a4 a4. b8 gis4 a2 \bar "|." ...
De H
3/4
admin
120

2014-12-15 15:55:12
...
De H -- mel -- gon kwa -- men, te zaa -- men, Be -- nee -- den ge -- tree -- den Om't kwee -- len en spee -- len, van kee -- len en vee -- len En bas en te -- noo -- ren, Op't feest te gaan hoo -- ren: Jup -- yn met vrouw Ju -- no, zyn schoo -- ne Go -- din, met Pal -- las en Ve -- nus, de Moe -- der der Min, Die na -- men te zaa -- men de bo -- ven -- plaats in. De Brui -- lfts -- gd zwaai -- de Zyn fak -- kel, en zaai -- de De Zaal -- vloer, bij poo -- zen, Met geu -- ri -- ge Roo -- zen En aan -- ge -- naam _ kruid In't -- lief -- lyk ge -- luid, van Lui -- ten, Sim -- baa -- len, en Cy -- ters en Fluit. En Cy -- ters en Fluit.
admin maartenp
0

2014-12-15 15:55:12
De H -- mel -- gon goôn kwa -- men, te zaa -- men, Be -- nee -- den ge -- tree -- den Om't kwee -- len en spee -- len, van kee -- len en vee -- len En bas en te -- noo -- ren, Op't feest te gaan hoo -- ren: Jup -- yn met vrouw Ju -- no, zyn schoo -- ne Go -- din, met Pal -- las en Ve -- nus, de Moe -- der der Min, Die na -- men te zaa -- men de bo -- ven -- plaats in. De Brui -- lfts -- gd zwaai -- de Zyn fak -- kel, en zaai -- de De Zaal -- vloer, bij poo -- zen, Met geu -- ri -- ge Roo -- zen En aan -- ge -- naam _ kruid In't -- lief -- lyk ge -- luid, van Lui -- ten, Sim -- baa -- len, en Cy -- ters en Fluit. En Cy -- ters en Fluit.