geschiedenis: O Here Jesu! wat vertreckt / Gy uwe weerkomst? en verweckt


Legenda:

versie en wijzigingen

2016-03-08 17:56:54
g'
admin
120

2016-06-26 19:59:01
c
major
2
g2 c1 c2 b1 g2 a1 b2 c1 b2 c1 d2 e1 c2 c1 c2 d1 g,2 a b c b a1 g1. g2 e c g'1 g2 a1 a2 b1. g2 g g c1 e2 e2. d4 c2 c c d \time 2/2 e4 c d2 c1 ...
O He -- re Je -- su! wat ver -- treckt Gy u -- we weer -- komst? en ver -- weckt Sulck on -- ge -- dul -- dig dul -- den? Om dat die plaats die u ver -- beyd, Nog niet ten vol -- len toe be -- reyd Is, om u in te hul -- den.
3/2
admin peterk